Tiếng việt
English

Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC trao đổi thông tin doanh nghiệp giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC

HƯỚNG DẪN VIỆC TRAO ĐỔI THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP GIỮA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUỐC GIA

VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN THUẾ

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn chi tiết về việc trao đổi thông tin giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế, bao gồm thông tin về đăng ký doanh nghiệp, tình hình hoạt động, báo cáo tài chính của doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng cho các đối tượng sau:

1. Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính;

2. Cục Quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

3. Cục Thuế, Chi cục Thuế;

4. Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Phòng Đăng ký kinh doanh);

5. Các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Đăng ký doanh nghiệp bao gồm đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các nghĩa vụ đăng ký, thông báo khác theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.

2. Đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp bao gồm chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

3. Hệ thống thông tin thuế bao gồm Hệ thống thông tin đăng ký thuế và Hệ thống thông tin báo cáo tài chính của Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính.

4. Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là hệ thống thông tin nghiệp vụ chuyên môn về đăng ký doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.

5. Cơ quan thuế bao gồm Tổng cục thuế, Cục thuế, Chi cục thuế theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Luật Quản lý thuế .

Điều 4. Nguyên tắc trao đổi thông tin

1. Các cơ quan quy định tại Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 2 Thông tư này có trách nhiệm như sau:

a) Chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin cung cấp so với thông tin trong Hệ thống do mình quản lý;

b) Chịu trách nhiệm thực hiện việc trao đổi thông tin kịp thời, chính xác theo yêu cầu; đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất dữ liệu giữa hai Hệ thống;

c) Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng thông tin được cung cấp theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thông tin trao đổi giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế có giá trị pháp lý như thông tin trao đổi bằng bản giấy.

 

Xem thêm

 

Tags

Hãy share để mọi người cùng biết:

Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC trao đổi thông tin doanh nghiệp giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC trao đổi thông tin doanh nghiệp giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế

Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC trao đổi thông tin doanh nghiệp giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế

10/ 10 - 3405 phiếu bầu

Back      Print In      Đã xem : 977
Hình ảnh trụ sở

        Bảng hiệu công ty

Hỗ trợ nhanh

Ms.Tiên/Ms Quyên

phone0938 373 373

Đường đến Đông Dương
Bản đồ
Đăng ký nhận bản tin

© Copyright by  www.dangkynhanhieu.net.vn, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn
Back to top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác
Xem giỏ hàng