Tiếng việt
English

Tờ khai đăng ký quyền liên quan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN LIÊN QUAN

 

Kính gửi: CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

 

 

1. Người nộp tờ khai đăng ký

Họ và tên/Tên tổ chức: .....................................................................................................................

Là: (1)................................................................................................................................................

Sinh ngày:................ tháng......................... năm................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu............. cấp ngày........... tháng.............. năm ........ tại.....................................

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: .........................................................................................            

Cấp ngày:............ tháng.............. năm........................ tại....................................................................

Quốc tịch:..........................................................................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................................................

Số điện thoại:........................ Fax:.................................. Email:........................................................

Nộp đơn đăng ký quyền liên quan cho:.............................................................................................

2. Chương trình đăng ký

Tên cuộc biểu diễn/Bản ghi âm, ghi hình/Chương trình phát sóng: (2).............................................

Loại hình: (3).....................................................................................................................................

Ngày hoàn thành:...............................................................................................................................

Công bố/chưa công bố: (4)................................................................................................................

Hình thức công bố:............................................................................................................................

Nơi công bố: Tỉnh/Thành phố:.................................... Nước:..........................................................

Nội dung chính của Cuộc biểu diễn/Bản ghi âm, ghi hình/Chương trình phát sóng: (5)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

3. Người biểu diễn/Nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình/Tổ chức phát sóng: (6)

Họ và tên/Tên tổ chức:......................................................................................................................

Sinh ngày:......... tháng.............. năm..................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu............. cấp ngày........... tháng.............. năm ........ tại.....................................

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:..........................................................................................

Cấp ngày............. tháng......... năm ........... tại....................................................................................

Quốc tịch:..........................................................................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................................................                        

Số điện thoại:……....Fax:………...Email:.........................................................................................

4. Chủ sở hữu quyền liên quan: (7)

Họ và tên/Tên tổ chức:......................................................................................................................

Sinh ngày:......... tháng.............. năm..................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu............. cấp ngày........... tháng.............. năm ........ tại.....................................

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:..........................................................................................

Cấp ngày............. tháng......... năm ........... tại....................................................................................

Quốc tịch:..........................................................................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................................................

Số điện thoại:............................. Fax:........................... Email:..........................................................

Cơ sở phát sinh sở hữu quyền:..........................................................................................................

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…………., ngày……..tháng……...năm…………...

       Người nộp tờ khai (8)

 

Tờ khai đăng ký quyền liên quanTải về

 

 

Tags

Hãy share để mọi người cùng biết:

Tờ khai đăng ký quyền liên quan Tờ khai đăng ký quyền liên quan

Tờ khai đăng ký quyền liên quan

10/ 10 - 3316 phiếu bầu

Back      Print In      Đã xem : 2094
Hình ảnh trụ sở

        Bảng hiệu công ty

Hỗ trợ nhanh

Ms.Tiên/Ms Ngân

phone0938 373 373

Đường đến Đông Dương
Bản đồ
Đăng ký nhận bản tin

© Copyright by  www.dangkynhanhieu.net.vn, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn
Back to top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác
Xem giỏ hàng